Otwarty Konkurs Ofert Klub Kibica

"Prezydent Miasta Tychy ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2016 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin przyjmowania ofert upływa 11.01.2016 r. " "Treść ogłoszenia o Konkursie, wraz z załącznikami

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w Wydziale Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49, pok. 918 lub 917, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku”, lub w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. 2014r, poz. 1114 j.t.), doręczanego środkami komunikacji elektronicznej, uwierzytelnione za pomocą kwalifikowalnego certyfikatu (przy zachowaniu zasad przewidzianych w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz. U. 2013r, poz. 262, z późn. zm.) albo profilu zaufanego ePUAP – w terminie do 11.01.2016 r. do godziny 10.00 (decyduje data i godzina wpływu).

Istnieje możliwość przygotowania i przesłania oferty przy wykorzystaniu aplikacji Generator eNGO, dostępnej pod adresem www.tychy.engo.org.pl.

UWAGA: Przesłanie oferty przy wykorzystaniu aplikacji Generator eNGO nie zwalnia z obowiązku dostarczenia systemowo wygenerowanego wydruku w sposób określony powyżej."

Załączniki:

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. do zapewnienia bezpieczeństwa. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Dowiedz się w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe w Urzędzie Miasta Tychy oraz jakie masz związane z tym prawa - wejdź.

X